Metoda Krakowska (MK)

terapia neurobiologiczna


Co to jest Metoda Krakowska?

Metoda Krakowska powstała dzięki wieloletniej pracy terapeutycznej i badawczej pani profesor Jagody Cieszyńskiej i zespołu związanego z Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka (obecnie Zespołu Wczesnego Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących).

Metoda jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Jej głównym założeniem jest stymulacja biologicznych podstaw rozwoju poznawczego oraz  stymulacja intelektualnych możliwości  dziecka przez budowanie systemu językowego, co umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie własnej tożsamości.

Metoda Krakowska jest metodą rozwojową, gdyż w procesie terapeutycznym dąży do osiągnięcia kolejnych etapów  wszystkich funkcji poznawczych, tak jak ma to miejsce w przebiegu dojrzewania  zdrowego dziecka. Dlatego punktem wyjścia w terapii nigdy nie jest wiek kalendarzowy dziecka, ale poziom jego poszczególnych umiejętności.

Prowadzona terapia jest terapią neurobiologiczną, wykorzystującą wiedzę na temat wczesnodziecięcej neuroplastyczności mózgu i dużej możliwości wpływania na kształtujące się połączenia neuronalne poprzez doświadczenia środowiskowe i pracę terapeutyczną. W myśl zasady, iż większość zmian, zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania, determinowana jest przez jego osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny.Dla kogo przeznaczona jest Metoda Krakowska?

Metoda Krakowska jest polecana dla wszystkich dzieci zarówno z zaburzeniami rozwojowymi, jak i genetycznymi. Z dużymi sukcesami pracują nią dzieci zagrożone dysleksją, z dysleksją, alalią, afazją, niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa i innymi chorobami genetycznymi. Metoda nikomu nie może zaszkodzić, mogą nią też pracować zdrowe dzieci, celem zwiększenia swojego potencjału intelektualnego i poznawczego.Jakie są elementy Metody Krakowskiej?

Podstawowe techniki Metody Krakowskiej stosowane w gabinetach terapeutycznych, to:

1. Stymulacja słuchowa

2. Komunikacja ułatwiona - Gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne,

3. Manualne Torowanie Głosek

4. Metoda komunikacyjna 

5. Programowanie języka

6. Dziennik wydarzeń

7. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

8. Terapia funkcji wzrokowych

9. Stymulacja funkcji motorycznych

10. Wybór dominującej ręki

11. Stymulacja lewej półkuli mózgu

12. Kształtowanie zachowań społecznych

13. Stymulacja poznania wielozmysłowego - bodźce smakowe,

14. Stymulacja pamięci - pamięć symultaniczna, pamięć sekwencyjna

15. Ćwiczenia kategoryzacji

16. Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

17. Logoterapia (rozmowy z rodzicami, wyjaśnienie zasad terapii, przekazanie programu i umożliwienie Rodzicom oglądania prowadzonych zajęć z dzieckiem)


Dzieci, Rodzice i Terapeuci mogą osiągać kolejne sukcesy tylko wtedy, gdy stosowane są WSZYSTKIE elementy terapii. (Tekst pochodzi ze strony Centrum Metody Krakowskiej)