diagnoza rozwoju dziecka (KORP)


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Są przeznaczone do diagnozowania dzieci już od 1 miesiąca życia aż do ukończenia 9 roku życia (9,11 r.ż.)

 

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – Pretest (KORP-PRE) są integralną częścią narzędzia KORP. Przeznaczone są dla specjalistów, dokonujących wstępnej oceny poziomu rozwoju dziecka podejrzanego o opóźnienia i dysharmonie rozwojowe. Do takiej grupy należą dzieci z opóźnieniem psychomotorycznym i zaburzeniami rozwoju, dysharmoniami rozwojowymi (np. opóźnieniem rozwoju mowy), zdiagnozowanymi wadami genetycznymi (np. Zespół Downa), głębokim wcześniactwem itd., których rozwój jest prawdopodobnie opóźniony więcej niż o jeden poziom wiekowy. Ocena kartami KORP-PRE pozwala szybko i prawidłowo dobrać poziom wyjściowy do badania Kartami KORP.

 
 

W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KORP korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorki i otrzymały certyfikat.

 
 

Przeprowadzenie diagnozy dziecka w określonym wieku zakończone jest wykreśleniem profilu jego umiejętności, z którego wynika, które sfery rozwoju są rozwinięte prawidłowo, które są opóźnione, a które przyśpieszone. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję i w przypadku sfer rozwijających się z opóźnieniem skierować dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania oraz zaprogramować odpowiednie działania terapeutyczne.

Ocenia się następujące umiejętności:

- rozwój ruchowy,
- motorykę precyzyjną i lateralizację,
- spostrzeganie wzrokowe i koordynację wzrokowo-ruchową,
- komunikowanie się i mowę,
- emocje i relacje społeczne,
- ­funkcje behawioralne,
- umiejętności przedszkolne (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 5,11 r.ż.),
- umiejętności szkolne (karty dla dzieci w wieku od 6;0 do 9,11 r.ż.).


Diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem.

 

W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA ZAPRASZAM DO KONTAKTU